Vuilverbrandingscentrale, 1973, Botlek – Rotterdam.

Foto boven: Vuilverbrandingsinstallatie voor de Botlek.

Vuilverbrandingsinstallatie voor de Botlek. 
Bij opgravingen in Jutland heeft men onlangs grote hoeveelheden restanten van huiselijk afval gevonden. Het bleek, dat men op een vuilstortplaats gestoten was daterend uit het stenen tijdperk. De restanten, voor een groot deel bestaande uit mosselschelpen, leverden aan de onderzoekers belangrijke informatie omtrent de leefwijze van onze voorvaders uit de oertijd.
Deze opgravingen werden mogelijk, omdat de mens steeds de gewoonte heeft gehad alles wat voor hem geen waarde meer heeft op een vuilnisbelt te storten. Zolang de bevolkingsdichtheid gering is, zijn er geen bezwaren verbonden aan deze stellig meest goedkope wijze van vuilnisverwerking. Door de zelfreinigende werkzaamheid van de natuur wordt een vuilnisbelt een natuurlijke broedplaats van verrottingsbacteriën, die de afvalstoffen doen verteren en vergaan. 
Met het toenemen van de bevolkingsdichtheid wordt het steeds moeilijker geschikte terreinen voor vuilstorting te vinden. De gestegen welvaart heeft tot gevolg dat niet alleen per persoon steeds meer afval wordt geproduceerd, maar ook dat de produkten die wij weggooien veel langer blijven liggen door het hoog percentage aan kunststoffen, die van nature slechts zeer weinig aan verrotting onderhevig zijn. 
Het gevolg is, dat de traditionele vuilstortplaatsen bij de bevolkingscentra zulke enorme afmetingen gaan aannemen, dat zij behalve aesthetische bezwaren, stank, vliegen, stof, ook een reëel gevaar gaan opleveren voor grondwaterverontreiniging. Het was dus zaak om te zien naar een meer efficiënte wijze om van afvalprodukten af te komen. 
Nu wordt sedert enige tientallen jaren een gedeelte van het vuilnis verwerkt in z.g. compostbedrijven, fabrieken waarin het natuurlijke verrottingsproces aanzienlijk wordt versneld door het scheppen van voor verrottingsbacteriën ideale levensomstandigheden. Hetgeen overblijft is compost en wordt gebruikt als meststof. Dit is een vrij goedkope vorm van vuilverwerking, die daar op zijn plaats is, waar het percentage kunststoffen in de afval niet te hoog is. Geen oplossing echter voor het Botlekgebied, waar de aldaar gevestigde chemische industrieën grote hoeveelheden giftige en gevaarlijke kunstmatig vervaardigde afvalprodukten leveren. 
Sedert een tiental jaren is vooral in Duitsland ervaring opgedaan met het verbranden van vuilnis op grotere schaal. Ook de gemeente Rotterdam heeft aan de ontwikkeling van de vuilverbranding een belangrijke bijdrage geleverd door de bouw van de bestaande installatie aan de Brielselaan. En zo is thans de technische ontwikkeling van de vuilverbranding zo ver gevorderd, dat het wel vast staat, dat voor de zeer dichte bevolkingscentra van onze grote steden verbranding de enig juiste vorm van vuilvernietiging is. 
Nu is vuilnis een allesbehalve ideale brandstof. Om het transport te beperken moet de verbranding plaats vinden binnen de bebouwde kom. Iedere stof- of stankverspreiding bij de opslag of verwerking van het vuil is onaanvaardbaar. Een en ander brengt mee, dat een moderne vuilverbrandingsoven een vrij ingewikkelde en dure installatie is. Zeker als, zoals voor de Botlek het geval is, de hitte in de verbrandingsgassen wordt omgezet in stoom, waardoor er een nuttig gebruik van kan worden gemaakt voor verwarming, opwekking van elektriciteit, en het destilleren van zuiver water uit rivierwater. Voor de bouw van de vuilverbrandingsinstallatie in de Botlek, een van de allergrootste ter wereld, is door de RDM, samen met het Havenbedrijf Vlaardingen Oost en met steun van de Duitse licentiegeefster Durr Werke A.G. een offerte gemaakt. 
Het is duidelijk dat wij bijzonder trots zijn nu deze door de ROTEB als de beste is beoordeeld. De officiële opdracht zal ons binnen kort worden verstrekt. Het bouwen van deze installatie betekent voor de RDM een grote hoeveelheid werk: het maken van tekeningen op de tekenkamers, het inkopen van vele hulpwerktuigen en materialen door de afdeling inkoop, het maken van de speciale verbrandingsovens in de ketelmakerij, de gieterij en de bankwerkerij, het maken van staalconstructies en luchtkokers in de scheepsbouwloods en plaatwerkerij, en het maken van pijpleidingen in de koperslagerij. 
Havenbedrijf Vlaardingen Oost zal voornamelijk de kranen en transportmiddelen voor zijn rekening nemen. Verder brekers voor de grote stukken in het vuil en grote slakken in de as, magneten om spijkers, blikjes en andere ijzeren voorwerpen uit de as te verwijderen, vliegasbunkers, enzovoort. De montage in de Botlek zal worden uitgevoerd door het Schelde Montage Bedrijf, een dochtermaatschappij van onze fusiepartner De Schelde. 
De opdracht betekent voor de RDM het betreden van een nieuw werkterrein, en daardoor verbreding van de basis van werkzaamheden waarop het bedrijf rust. 
Aan ons weer een kans om te bewijzen, dat kennis, enthousiasme en vakmanschap aanwezig zijn om nieuwe objecten aan te pakken en tot een goed einde te brengen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli 1967) 

Vuilverbranding Botlek in uitvoering. 
RDM/HVO leveren technische installatie 
Halverwege deze maand heeft ons bedrijf samen met het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost N.V. van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond de definitieve opdracht gekregen voor de levering en de montage van het gehele technische gedeelte van de enorme vuilverbrandingsinstallatie die in het Botlekgebied zal verrijzen. Het Ingenieursbureau Delta Engineering N.V. – een volledige dochter van de RDM en “De Schelde” – zal de uitwerking van het projekt voor haar rekening nemen en tevens als coördinator optreden tijdens de bouw van de door RDM/HVO te leveren installaties. Met de levering van bedoelde installaties is een bedrag gemoeid van ruim 50 miljoen gulden. 
Met de stichting van de vuilverbrandingsinrichting Botlek, die tot de grootste ter wereld zal behoren, is een totaalbedrag gemoeid van 195 miljoen gulden. 
Het projekt zal, om precies te zijn, gestalte krijgen op de hoek van de Professor Gerbrandyweg en Torontoweg. Naar alle waarschijnlijkheid zal op 1 juni a.s. de eerste paal voor dit miljoenenprojekt worden geslagen. 
Samenwerking 
In de N.V. Afvalverwerking Rijnmond hebben zich het openbaar lichaam Rijnmond en alle Rijnmond-gemeenten (met uitzondering van Vlaardingen) als aandeelhouders verenigd. Via deze opgerichte vennootschap zullen alle belanghebbenden gezamenlijk gestalte geven aan de plannen, die de oplossing zullen brengen voor het afvalprobleem, waarmede gemeenten binnen het Rijnmondgebied momenteel kampen. 
Markante punten van het gehele projekt zijn de volgende. De vuilverbrandingsinstallatie Botlek wordt openbaar, zodat behalve de Rijnmondgemeenten met hun huisvuil ook de industrieën er met hun afval terecht kunnen. 
Bovendien zal aan het projekt waarschijnlijk gekoppeld worden het thans nog in Overschie gevestigde destructiebedrijf Gekro en zal daarin worden opgenomen een waterdestillatiebedrijf om zeer zuiver water voor de industrie te produceren. Voorts maakt een elektrische centrale nog deel uit van het projekt. De aanbesteding van de juist genoemde onderdelen heeft overigens nog niet plaats gevonden. 
Duitse licentie 
Zoals gezegd zullen RDM en HVO het gehele technische gedeelte van de vuilverbrandings-installatie leveren. Het te gebruiken systeem is ontwikkeld door Durrwerke A.G. te Ratingen (Duitsland) in samenwerking met de Gemeentewerken van Düsseldorf. RDM en HVO exploiteren gezamenlijk de licentie Durr Ratingen (systeem Düsseldorf) voor de Benelux. 
Dit systeem Düsseldorf is tot dusver zeer succesvol gebleken. Sedert 1962 werden 25 installaties van dit type verkocht, in hoofdzaak in Duitsland en Japan. 
De technische installatie 
De technische installatie van de vuilverbranding Botlek betekent een indrukwekkende hoeveelheid werk. Jaarlijks moet de vuilverbranding Botlek 600.000 ton huis- en industrieafval gaan verwerken, alsmede 20.000 ton vast chemisch afval en nog eens 30.000 ton vloeibaar chemisch afval. 
De toevoer van al deze afvalstoffen zal per vuilniswagen, tankauto en per schip gaan geschieden. De vuilverbranding Botlek wordt voorzien van enorme bunkers, waarin de diverse soorten afval in afwachting van de verbranding tijdelijk zullen worden opgeslagen. 
Het plan voorziet voorts o.a. in de bouw van zes huis- en industrie-afvalovens en nog eens twee (met plaats voor een derde) chemische afvalovens. Er zullen bovendien drie schoorstenen worden ge-bouwd, welke elk een lengte zullen krijgen van maar liefst 110 meter. Aan het probleem van de luchtverontreiniging zal bij de bouw bijzondere aandacht worden geschonken. 
De eerste eenheden van het projekt zullen medio 1972 in bedrijf komen en de laatste eenheid aanvang 1973. 
Vijf installaties 
Met de uitvoering van het projekt Botlek is een stap in de goede richting gezet, maar er zullen beslist nog meer stappen moeten volgen, zo merkte Ir. R. Dijkshoorn (directeur van de ROTEB én van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond) tijdens een persconferentie over deze zaak op. Reeds is een projekt voor de bouw van een vuilverbrandings-inrichting in de Prins Alexanderpolder ter hand genomen, terwijl men tevens verwacht, dat er in de toekomst in het Europoortgebied een installatie voor industriële en huishoudelijke afvallen zal moeten worden gebouwd, alsmede nog één voor de vernietiging van alleen huishoudelijke afvallen in het noordwesten van Rotterdam. Samen met de reeds in bedrijf zijnde vuilverbrandingsinstallatie Brielselaan, zullen er in het Rijnmondgebied t.z.t. dus in totaal een vijftal installaties komen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1969) 

Eerste schoorsteen voor vuilverbranding Botlek. 
In het Botlekgebied, hoek Professor Gerkprandyweg en Torontoweg, krijgt ’s werelds grootste vuilverbranding langzamerhand steeds meer gestalte. Toen onze fotograaf er onlangs een kijkje nam, was men o.a. hard bezig aan de bouw van de eerste van de drie schoorstenen, die maar liefst 111 meter de lucht in zullen torenen. 
Zoals bekend leveren de RDM en Havenbedrijf Vlaardingen-Oost de komplete technische installatie voor dit projekt, dat wordt uitgevoerd voor rekening van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond. Tot op heden verloopt de bouw geheel volgens plan. Het is de bedoeling dat de eerste vuilverbrandingsoven in juni 1972 in bedrijf zal worden gesteld. 
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1970) 

Delta Engineering bestrijdt de vervuiling; Botlekkomplex klaar in 1973. 
Delta Engineering N.V. te Rotterdam – een nog vrij jonge loot aan de stam van ons concern – is een kleine vier jaar geleden door de RDM en „de Schelde” opgericht. In die periode van krap vier jaar heeft Delta Engineering een krachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is. De voorspoedige groei wordt wellicht het beste gellusteerd door de twee(!) verhuizingen, die het bureau reeds achter de rug heeft. Onlangs betrokken 52 medewerkers de derde etage van een modern kantoorpand aan de Schiekade. Kort geleden hadden wij een gesprek over Delta Engineering en haar aktiviteiten met de direkteur, ir. E.W. Thieme. 
Vuilverbranding 
“De oprichting van ons bureau – officieel op 2 mei 1968 – hield direkt verband met de opdracht voor de vuilverbranding Botlek”, aldus de heer Thieme. “De RDM en Havenbedrijf Vlaardingen-Oost ontvingen op 1 april 1969 van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond de definitieve order voor levering van het mechanische gedeelte voor deze immense installatie, die tot de grootste vuilverbrandingsprojekten ter wereld moet worden gerekend. Enkele maanden later kreeg de RDM bovendien de turbines voor de bijbehorende elektriciteitscentrale in opdracht. Geheel volgens plan werd Delta Engineering belast met de komplete engineering van het Botlekkomplex, dat in totaal ca. 200 miljoen gulden zal gaan kosten”. Desgevraagd licht de heer Thieme nog even toe, wat het begrip “engineering” nu eigenlijk allemaal inhoudt. En hij somt op: het ontwerp van de mechanische en de elektrische installaties; het plaatsen van bestellingen bij de toeleveranciers; de controle op leveringen en levertijden; de supervisie op de bouwplaats zelf en tenslotte het kontakt met de opdrachtgever. 
Uniek 
Ir. Thieme doet uit de doeken, dat de vuilverbranding Botlek nationaal en internationaal sterk in de belangstelling staat. In de toekomst verwacht men dan ook van heinde en ver bezoekers. Zoveel zelfs, dat in het ontwerp van het gigantische komplex extra voorzieningen zijn getroffen om de stroom belangstellenden op gepaste wijze te kunnen ontvangen en rond te leiden. “Het projekt Botlek is uniek in de wereld en wel in de eerste plaats door de algehele voorbereiding en opzet. Voor het eerst is een vuilverwerkingsprobleem namelijk niet plaatselijk maar regionaal aangepakt. Gezamenlijk hebben 23 Rijnmondgemeenten een oplossing gezocht en gevonden voor de vernietiging van de jaarlijks toenemende hoeveelheden stedelijk en industrieel afval. Hierbij is de wereld-primeur dat voor het eerst de overheid zich ook garant stelt voor het verwerken van de industriële afvalprodukten in dit gebied. De betreffende gemeenten stichten hiervoor de N.V. Afvalverwerking Rijnmond, waarvan zij stuk voor stuk aandeelhouder werden. De opgerichte N.V. werd belast met de realisering en leiding van het komplex Botlek. 
Enorme capaciteit 
Vanzelfsprekend krijgt de vuilverbranding Botlek een enorme capaciteit. De deelnemende gemeenten willen er t.z.t. terecht kunnen met al hun afval. De installatie is er dan ook op berekend om jaarlijks – schrikt u niet – 600.000 ton huis- en industrievuil te gaan verwerken, alsmede 20.000 ton vast chemisch afval en nog eens 30.000 ton vloeibaar chemisch afval. De toevoer van deze bergen afvalstoffen zal per vuilniswagen, tankauto en schip geschieden. Aan de vuilverbranding Botlek zijn bovendien nog een elektriciteitscentrale en een komplete waterfabriek gekoppeld. En die waterfabriek is nu het tweede unieke aspekt van het komplex. Een dergelijke kombinatie is namelijk nog nergens ter wereld in de praktijk gebracht. Door de waterfabriek is het projekt Botlek extra gekompliceerd geworden. De door de ketels van de vuilverbranding te produceren stoomhoeveelheid wordt namelijk voor twee doeleinden benut. Een deel wordt aangewend voor de opwekking van elektrische energie in de centrale en het andere deel zet in de waterfabriek brak water uit de Nieuwe Waterweg om in zuiver zoet water, bestemd voor de industrieën in het Rijnmondgebied. De drie units tellende waterfabriek wordt geleverd door Werkspoor Amsterdam. De capaciteit per unit bedraagt 10.800 m3 zuiver water per etmaal. 
Oplevering 
De werkzaamheden in het Botlekgebied verlopen volgens plan. Met ingang van aanstaande zomer zal het komplex stap voor stap in gebruik worden genomen. Naar men verwacht zal de eindoplevering rond maart 1973 plaatsvinden. De vuilverbranding, waar in totaal ca. 300 man werkzaam zal zijn, zal 24 uur per dag draaien. Volgend jaar komt dus een einde aan het werk van Delta Engineering aan dit miljoenenprojekt. Het ingenieursbureau zal dan echter niet om werk verlegen zitten. Nieuwe aktiviteiten zijn ontplooid, met name op het gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering. Dankzij eigen research enerzijds en uitstekende licenties anderzijds is Delta Engineering thans in staat in grote delen van Europa en daarbuiten aanbiedingen te doen voor diverse typen waterbehandelingsinstallaties. Grote verwachtingen heeft men van een uitgekiend proces, bestemd voor de zuivering van afvalwater. Delta Engineering verwierf hiervoor van de Zwitserse cellulosefabriek Attisholz een licentie voor een groot aantal landen. Zelfs fosfor kan door onze zuiveringsinstallatie op eenvoudige wijze volledig geëlimineerd worden. Delta Engineering verwacht dit jaar de opdracht van één installatie in Nederland, terwijl de kansen op een buitenlandse opdracht zeer gunstig zijn. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1972) 

Omschrijving: 
Het aandeel van de RDM in deze vuilverbrandingscentrale werd in 1973 opgeleverd. 

Artikelen: 
– Vuilverbrandingsinstallatie voor de Botlek, Nieuws van de RDM, juli 1967, blz 4-5: PB-1967-07.pdf
– Vuilverbranding Botlek in uitvoering, Nieuws van de RDM, april 1969, blz 3-4: PB-1969-04.pdf
– Eerste schoorsteen voor vuilverbranding Botlek, Nieuws van de RDM, oktober 1970, blz 5: PB-1970-10.pdf
– Botlekkomplex klaar in 1973, Nieuws van de RDM, maart 1972, blz 3-4: PB-1972-03.pdf
– RDM/HVO boekt opnieuw vuilverbrandingsinstallatie, Nieuws van de RDM, december 1972, blz 4: PB-1972-12.pdf
– Harculo (5) officieel in bedrijf, Nieuws van de RDM, februari/maart 1973, blz 3: PB-1973-02-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.