Turbine-installatie, 1975, Maasvlakte centrale.

Foto boven: Luchtfoto van de Maasvlakte centrale in 1975, waarvoor de RDM de turbine-installaties leverde.

Maasvlaktecentrale (1 en 2) groeit in de “woestijn”; RSV levert groot aandeel.
Op het westelijk gedeelte van de Maasvlakte wordt al geruime tijd gebouwd aan de eerste twee eenheden van de nieuwe elektriciteitscentrale van het GEB-Rotterdam. De Rijn-Schelde-Verolme Groep heeft in dit omvangrijke projekt een groot aandeel. Voor de twee eerste eenheden van elk 500 MW levert het concern achtereenvolgens de komplete ketel-, turbogenerator-, condensatie- en voorverwarmingsinstallatie, alsmede de voedingpompturbines en de voedingwatertanks. De Schelde bouwt de ketel, die een kapaciteit zal hebben van 1600 t/h stoom van 181 ata met een temperatuur van 535° C. Alle overige komponenten zijn bij de RDM in bestelling gegeven, hetgeen echter niet betekent dat alle onderdelen (volgens licentie Brown Boveri & Cie A.G.) ook bij ons warden vervaardigd. Een deel van de produktie is verlegd naar andere RSV-bedrijven. Zo zijn bijvoorbeeld de oliekoelers (2×4) en de voedingwatertanks (2) met ontgassers bij Machinefabriek Breda, de condensor voor eenheid 1 bij P. Smit Jr. en de oliereservoirs en de prefabricage van de leidingen bij Wester Pijpleidingen ondergebracht. De RDM neemt de turbinehuizen, kleppen, olieleidingen etc. voor haar rekening, terwijl hier tevens de werkplaatsmontage plaatsvindt. Rijn-Schelde-Verolme Montage te Vlissingen monteert het geheel op de bouwplaats, met dien verstande dat Verolme Machinefabrieken Usselmonde een groot deel van de condensatie- en voorwarmingsinstallatie onder supervisie van het Vlissingse bedrijf ter plaatse monteert. 
Bouwplaats
Op de bouwplaats is op 1 april vorig jaar een begin gemaakt met de montage van het ketelstatief van eenheid 1. Zes maanden later startte men met het ketelstatief van eenheid 2. Omdat de voedingwatertanks met ontgassers in het ketelhuis zijn geprojekteerd, was het noodzakelijk deze tegelijk met de kolommen van het ketelstatief te installeren. Dankzij goed samenspel van de betrokken ondernemingen kon de plaatsing van de voedingwatertank voor eenheid 1 reeds op 12 augustus vorig jaar zijn beslag krijgen. Op 13 maart j.l. werd de voedingwatertank voor de tweede eenheid op zijn plaats gebracht. Inmiddels zijn ook de eerste onderdelen voor de condensor voor eenheid 1 op de bouwplaats gearriveerd. In een volgend nummer zullen wij op het Maasvlakteprojekt, dat tot dusver precies volgens planning verloopt, nader terugkomen. 
Onbeschadigd
Tenslotte willen we nog even vermelden dat in tegenstelling tot circulerende geruchten de gebouwen en installaties van de Maasvlaktecentrale de zware storm van 2 april j.l. goed hebben doorstaan. In enkele seconden is wel de grote overdrukhal (102 x 46 x 23 meter) finaal weggeblazen. De hal was destijds geïnstalleerd om tijdens de wintermaanden ongehinderd aan het koelwatergebouw te kunnen doorwerken. 
(Bron: Nieuws van de RDM, mei 1973) 

Inbedrijfstelling 500 MW turbine-installatie Maasvlakte l; miljoenenprojekt loopt ten einde.
Op 21 maart 1975 kon in de centrale Maasvlakte de lente op een bijzondere wijze worden ingeluid. Het bekende gezegde “een nieuwe lente, een nieuw geluid” werd op een zeer originele wijze vervuld. Het geluid werd nl. veroorzaakt door het op nominaal toerental brengen van de turbogenerator van eenheid 1. Om 18.00 uur werd deze historische gebeurtenis een feit. Binnen twee uur tijds werd de turbine van 40 op 3000 omwentelingen per minuut gebracht door middel van stoom met een temperatuur van 535° C en een druk van 181 ata. 
Hiermede is een belangrijke mijlpaal bereikt. Zowel de manier waarop deze eerste koude start en de daaropvolgende zg. warme starts, (binnen 10 min. van 40 op 3000 omw/min.) verlopen zijn, als de tot nu toe geconstateerde rustige loop van de turbogenerator, duiden erop, dat deze ook bij maximale belasting goed zal functioneren. 
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat deze turbine-installatie, die onder licentie van BBC grotendeels bij de RDM vervaardigd is, met een totale lengte van 55,5 m een van de langste ter wereld is. Bovendien is deze installatie de eerste met één hogedruk-, één middendruk- en drie lagedruk-turbines op één as met het grootste draaiende gewicht, dat ooit op een stalen fundatie gemonteerd is. Bovenstaand pleit voor het vakmanschap en de zorgvuldigheid, waarmede zowel de fabricage en de fabrieksmontage bij de RDM, als de montage door RSVM en VMIJ op de bouwplaats Maasvlakte uitgevoerd zijn. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1975) 

Elektriciteitscentrale Maasvlakte nadert haar voltooiing.
Inleiding
De energiecentrale welke op ne Maasvlakte gebouwd wordt, nadert nu met rasse schreden de voltooiing, wat betreft de eerste twee eenheden met elk een maximumvermogen van 540 Megawatt. 
Eenheid 1
Op 3 april 1975 om 13.04 uur leverde de eerste eenheid van deze nieuwe centrale de eerste stroom aan het landelijk koppelnet. Na een eerste draaiperiode van enkele dagen werd de eenheid buiten gebruik gesteld, teneinde de geplande tussentijdse lagercontróle te kunnen uitvoeren. Nadat deze grondige controle gereed was, waarbij geen bijzondere tekortkomingen vastgesteld werden, is de eenheid nu definitief in gebruik genomen. 
Inmiddels werd een vermogen van 320 Megawatt bereikt, wat op dit moment ongeveer het maximum vermogen is, dat via het ondergrondse 150 kV-net afgevoerd kan worden. 
Zoals ongetwijfeld bekend zal zijn, kan deze tot nu toe de grootste eenheid van Nederland een vermogen van 540 Megawatt produceren. De afvoer van dit vermogen kan echter alleen via nieuwe bovengrondse leidingen voor 380 kVolt (380.000 Volt) geschieden. Omdat echter gevreesd werd, dat bij de jaarlijkse vogeltrek de dieren masaal tegen de leidingen zouden vliegen, is een z.g. “vogelgat” van 1400 m tussen de hoogspanningsmasten opengehouden. Onderzoekingen hebben intussen aangetoond, dat de vogelsterfte zo gering is, dat de leidingen bovengronds kunnen worden doorgetrokken. Opgemerkt kan nog worden, dat een ondergrondse leiding voor 380.000 Volt niet alleen twintig maal zo duur is als bovengrondse leidingen, maar dat voor deze hoge spanning de ondergrondse leidingen technisch veel minder betrouwbaar zijn. 
Het GEB Rotterdam verwacht, dat de resterende 1400 m hoogspanningskabel nog in de herfst van 1975 bovengronds gemonteerd kan worden, zodat dan de centrale haar maximum vermogen kan afvoeren. 
Eenheid 2
Van de tweede eenheid is inmiddels de ketel, levering KMS, gezuurd en uitgeblazen, terwijl de condensor koelwaterzijdig in gebruik is gesteld. 
Na het demonteren van de uitblaasleidingen, welke t.b.v. het uitblazen van de ketel extra aan de inlaatkleppen van de turbines waren aangebracht, kan de turbogeneratorinstallatie definitief gemonteerd en uitgelijnd worden, zodat medio juli 1975 de eerste stoom op de turbine gegeven kan worden. 
In een aantal volgende artikelen hopen wij nader in te gaan op de energievoorziening welke niet meer weg te denken valt uit onze technische ver ontwikkelde maatschappij en waarin het RSV-concern met name RDM, KMS, RSVM en VMIJ een groot aandeel heeft. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1975) 

Maasvlakte Centrale feestelijk geopend.
De opening van de Maasvlakte Centrale is op zaterdag 6 september 1975 een spectaculair volksfeest geworden. Ondanks de kritiek op de organisatie van een dergelijk bont festijn gaf de aanblik van de hele, zich kostelijk amuserende, mensenmassa (ca. 6.000) de organisatoren grote voldoening. De vele attracties zoals het optreden van bekende artiesten, spuitdemonstraties van de brandweer, voetbalwedstrijd G.E.B.- Oud-Feijenoord, film, autocross enz. van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur alsmede de gratis hapjes en slokjes en een rondleiding door de in bedrijf zijnde centrale gaven een tastbaar gezellige sfeer zonder wanklank. 
De opening zelf werd ingeleid door de pas ambtenaar geworden heer Koos Postema. 
Deze legde er de nadruk op, dat de bouw van een centrale een collectief gebeuren is, waarbij vele mensen aan de touwtjes trekken. Er verscheen een wagen met daarop een buitenmodel fluitketel op een overmaats gascomfort, een schoepenrad en een synchronisatie-apparaat. Het is zo dat de electriciteitsverbruiker de stroomtoename bepaalt. Vandaar dat een pas getrouwde dame het signaal kwam geven dat er meer stroom nodig was en dat er een centrale gebouwd zou moeten worden. Daarna kwam de directeur van het G.E.B. die aan de vraag moet voldoen; aansluitend de wethouder die het gemeentebestuur vertegenwoordigde, dat het bouwbesluit had genomen; een afgevaardigde van de dienst Gemeentewerken, die het bouwkundig gedeelte in handen had, terwijl 1 afgevaardigde van het bouwbureau centrales van het G.E.B. de uitvoering van de bouw bewerkstelligde en tenslotte waren er 2 afgevaardigden die het bedrijfsleven symboliseerden. 
Al deze personen trokken om beurten aan een touwtje waarna er evenzovele kleurige vlaggen omhoogschoten. 
Als antwoord hierop ontstak een employee van het G.E.B. een reusachtig bengaals vuur onder de fluitketel, waarop deze stoom produceerde, het schoepenrad in beweging bracht en de centrale symbolisch synchroniseerde. 
Op dit laatste moment werd het indringende geluid van een reusachtige scheepsfluit hoorbaar, als teken dat de centrale officieel geopend was. 
Wanneer men als RDM-er deze imposante centrale ziet kost het moeite een gevoel van trots te onderdrukken. Een eresaluut aan alle medewerkers van hoog tot laag die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. 
Hoewel wij de namen van alle medewerkers aan het G.E.B. hebben toegezonden, zag het G.E.B. zich genoodzaakt door de grote toevloed van aanvragen dit feest te mogen bijwonen, de beschikbare kaarten te verloten. Hierdoor is het helaas voorgekomen dat een aantal medewerkers niet uitgenodigd is, waarvoor onze excuses. 
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1975) 

Omschrijving:
De Maasvlakte centrale is een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte die bestaat uit twee kolengestookte eenheden van elk 550 MW (bruto). Eenheid 1 & 2 zijn gebouwd voor het voormalige GEB Rotterdam aan het begin van de jaren 70 als gasgestookte centrale. De Maasvlakte centrale werd op zaterdag 6 september 1975 onder aanwezigheid van 6000 genodigden feestelijk geopend. 
De centrale werd later eigendom van E.ON. In april 2008 is E.ON gestart met de bouw van een nieuwe kolengestookte centrale (MPP3 centrale) op hetzelfde terrein, die in 2013 gereed zal komen. 
De gehele turbine-installatie 1 bestaat uit een enkelstrooms HD-turbine, een dubbelstrooms MD-turbine, drie dubbelstrooms LD-turbines, een condensor, een generator en een opwekker. Met haar totale lengte van 55,50 m is deze turbine-installatie één van de langste ter wereld. De RDM bouwde deze machines onder licentie van Brown, Boveri & Cie (BBC). 
Eenheid 1 is inmiddels opgenomen in het Guiness Book of Records, met een totaal aantal uren onafgebroken productie van 13.000 uur. 

Artikelen:
– Maasvlaktecentrale (1 en 2) groeit in de “woestijn”; RSV levert groot aandeel, Nieuws van de RDM, mei 1973, blz 10-11: 
PB-1973-05.pdf
– Inbedrijfstelling 500 MW turbine-installatie Maasvlakte l, Nieuws van de RDM, april 1975, blz 15: PB-1975-04.pdf
– Electriciteitscentrale Maasvlakte nadert haar voltooiing, Nieuws van de RDM, juni 1975, blz 22: PB-1975-06.pdf
– Maasvlakte Centrale feestelijk geopend, Nieuws van de RDM, oktober 1975, blz 3: PB-1975-10.pdf

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam. (M.L. Mourik)