s.s. “Carmania”, 1970, dokbeurt/ reparaties.

Foto boven: 22-4-1970. s.s. “Carmania” wordt dok 9 in de Heysehaven binnen gesleept door de Dockyard’s slepers.

s.s. “Carmania”, grote klus voor onze afdeling reparatie.
Onze afdeling reparatie heeft van de Britse rederij Cunard Line opdracht gekregen voor het uitvoeren van een zeer omvangrijk reparatiekarwei aan het passagiersschip s.s. “Carmania”. Het 21.370 brt metende lijnschip zal voor deze werkzaamheden van 22 april tot 24 mei 1970 a.s. bij de RDM verblijven. In die periode zal zowel het exterieur als het interieur van de “Carmania” onder handen worden genomen. 
Tijdens een cruise heeft het passagiersschip een zware bodemschade opgelopen. Naar schatting zal er minimaal 260 ton nieuw staal voor nodig zijn om alleen al deze schade volledig te herstellen. Voorts vertoont het passagiersschip beschadigingen aan de huid, welke eveneens moeten warden gerepareerd. 
Wat het interieur betreft moet een lange reeks van werkzaamheden warden uitgevoerd. Het belangrijkste project hierbij vormt de aanpassing van de Carmania aan de nieuwe internationaal geldende brandbeveiligingsvoorschriften. 
Dit brengt vooral veel werk met zich mee in de gangen en de trappenhuizen. Verder wordt o.a. de bioscoop vernieuwd, de eetzaal gemoderniseerd en verbouwingen aan een aantal hutten uitgevoerd. Van de resterende werkzaamheden is tenslotte van belang de vernieuwing van het omroepsysteem aan boord, dat zal worden gesplitst in afzonderlijke systemen voor passagiers en bemanning. 
Het totale reparatiekarwei zal binnen een zeer kort tijdsbestek moeten warden gerealiseerd. Het feit dat onze reparatie afdeling garant staat voor de uitvoering van dit project in 35 dagen, heeft er toe geleid dat de Britse rederij de opdracht aan de RDM heeft verstrekt. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1970) 

Dokbeurt van “Carmania” leidt tot vragen in het Lagerhuis!
Dit bericht troffen wij aan in Dagblad Scheepvaart van 3 april 1970. De leiding van onze afdeling Reparatie was lichtelijk in de wiek geschoten wat betreft de derde alinea, waarin de Trade Council van Southampton beslist geen aardige dingen zegt over buitenlandse werven, waartoe ook wij behoren. 
Commentaar van de heer Melcherts: “Ik wil er niet veel woorden over vuil maken, maar wat hier over niet-Engelse werven wordt gezegd geldt niet voor Nederlandse werven en zeker niet voor ons. Als scheepsreparateur hebben wij internationaal een uitstekende naam gekregen en die krijg je niet als er slecht werk wordt geleverd. Ik moet het nog meemaken, dat door ons gerepareerde schepen naar Engeland vertrekken om het daar nog eens dunnetjes over te laten doen. Onze afdeling reparatie vormt een goed en vooral vakkundig team. En dat zullen wij de Trade Council met de reparatie van de “Carmania” nog eens bewijzen.”. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1970) 

“Operatie Carmania” geslaagd.
Maandagmorgen 25 april 1970. Als een statige witte zwaan gleed de spierwitte “Carmania” de Heyse haven uit, nagestaard door een aantal RDM-ers. Het zoveelste karwei zat er weer op voor ons bedrijf, maar de omvangrijke reparatie van het 21.370 brt metende passagiersschip is anders wel een zeer bijzondere klus geweest. Binnen de ongelooflijk korte periode van 33 dagen, inclusief de 14 feest- en andere verlofdagen, is de operatie “Carmania” uitgevoerd. Een formidabele hoeveelheid werk werd verzet. Werkzaamheden op allerlei gebied, uitgevoerd door RDM-ers van vrijwel alle afdelingen en door verschillende onderaannemers. 
Organisator
Aan dit karwei is onverbrekelijk de naam verbonden van de 64-jarige heer P.J. Roos, de bedrijfsleider scheepsbouw van onze afdeling reparatie. Hij is het geweest, die de operatie “Carmania” voorbereidde, hij was de grote organisator en animator. Een verheugde maar bescheiden heer Roos wijst ons echter nadrukkelijk terecht. “Niet ik bracht de reparatie tot een goed einde, maar allen die aan de “Carmania” hebben gewerkt. De branders, de plaatwerkers, de koperslagers, de ijzerwerkers, de wachtsman, de lassers, de bankwerkers, de opruimers, kraanmachinisten en kraandirigenten, de transporteurs, schilders en timmerlieden, de staf op het dokkantoor en noem ze verder maar op. Met elkaar hebben wij het ‘m geflikt. Samen vormden wij een hecht en groot team, dat tot deze prestatie in staat was. En vergeet vooral het thuisfront niet, want menige echtgenote zal zich tijdens de reparatieperiode afgevraagd hebben of haar man nou met de “Carmania” of met haar was getrouwd.”. Aldus de heer Roos, die zichtbaar trots is op zijn mensen. 
Belangstelling
De operatie “Carmania” heeft behalve op het bedrijf ook daarbuiten sterk de aandacht getrokken. De voorgeschiedenis gaf daar ook alle aanleiding toe. Dat de Britse rederij Cunard de reparatie opdracht aan de RDM verstrekte heeft nogal was stof doen opwaaien. Met uitzondering van de RDM was er echter geen enkele werf, die de garantie durfde geven, dat de reparatie order binnen het tijdsbestek van die 33 dagen kon worden uitgevoerd. Bij het niet nakomen van de verplichtingen trad bovendien een buitengewoon zware boeteclausule in werking van vele duizenden guldens per dag! En vooral deze clausule deed voor de betrokken werven de deur dicht. Zij moesten nog zien, welke werf hierin zou stappen. En zij hebben het gezien. Het was de RDM, die na een uiterst zorgvuldige voorbereiding tot de conclusie kwam dat alle werkzaamheden aan het passagiersschip binnen de gestelde tijd wel hun beslag konden krijgen. En het was ook de RDM, die het karwei klaarde en zelfs meer dan dat. Dankzij de goede voorbereidingen en het enthousiasme van alle betrokken RDM-ers verliep het karwei zo vlot dat na verloop van tijd al duidelijk werd dat de RDM die 33 dagen niet eens nodig zou hebben. De zware bodemschade bijvoorbeeld – ca. driekwart van de bodem van de “Carmania” moest worden vernieuwd – was bovendien eerder klaar dan oorspronkelijk was gepland. Op verzoek van de rederij werd nog een reeks aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, zodat de “Carmania” toch de volle 33 dagen bij ons bedrijf doorbracht. 
Werkzaamheden
De uit te voeren werkzaamheden liepen sterk uiteen. We volstaan met het opsommen van de grootste en belangrijkste projekten van de opdracht. Met het herstel van de bodemschade was ruim 300 ton nieuw staal gemoeid. Daarnaast was er nog eens een kleine 70 ton nieuw staal benodigd voor de reparatie van enkele huidschades. Verder kregen in de gestelde tijd de salons en andere ruimten een algehele opknapbeurt, welke in verband met het herstelwerk van de huidschades gedeeltelijk moesten worden gesloopt. Anderzijds werd de aanpassing aan de nieuwe internationale brandbeveiligingsvoorschriften gecompleteerd. Een groot karwei, dat veel werk met zich meebracht in de gangen en de trappenhuizen van het passagiersschip. Ook werd het brandalarmsysteem aan boord drastisch gewijzigd en gerepareerd, terwijl machine-installaties, inclusief de ketels, aan een nauwkeurige inspectie werden onderworpen en waar nodig gerepareerd. 
Grote produktiviteit
De heer Roos verklaarde, dat allen die aan de “Carmania” hebben gewerkt een hoge graad van produktiviteit hebben bereikt. Tegenwoordig wordt er veel geschreven over de teruglopende prestaties van een werknemer, maar dat is in dit geval zeker niet zo geweest. Deze opmerking van de heer Roos is beslist niet uit de lucht gegrepen. Tijdens de werkzaamheden kwamen topmensen van een Engelse werf, die indertijd ook had ingeschreven op het karwei, naar Rotterdam overgevlogen. Het projekt liep toen al op een eind. De Engelse gasten waren zonder meer onder de indruk van hetgeen was gepresteerd en gaven ridderlijk toe, dat dit op een Britse werf moeilijk realiseerbaar zou zijn geweest. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1970) 

Omschrijving:
In 1970 voer het 31.370 brt metende passagiersschip s.s. “Carmania” voor de Britse rederij Cunard Steamship Co. Ltd. Door een omvangrijke huid- en bodemschade en een noodzakelijke verbouwing moest het schip naar de werf. 
Er waren voor de RDM maximaal 33 dagen beschikbaar om het herstel van een omvangrijke huid- en bodemschade plus een verbouwing uit te voeren. De verbouwing betrof een aanpassing aan de nieuwste brandveiligheidsvoorschriften. De klus werd in 31 dagen gefikst. Door wat meerwerk in de opdracht van de reder werden het uiteindelijk toch 33 dagen. 

Citaten:
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, blz. 59/60: 
… … De opdracht voor de “Carmania” werd wel onder zeer bijzondere omstandigheden geboekt! De rederij had de volgende pleziervaart al volgeboekt en kon het tegenover de passagiers niet maken om voor die reis niet op tijd klaar te zijn. Er waren 33 dagen beschikbaar om een omvangrijke huid- en bodemschade plus een verbouwing uit te voeren. De verbouwing betrof een aanpassing aan de nieuwste brandveiligheidsvoorschriften. 
De internationale reparatiewereld zag deze klus niet zitten. Temeer niet daar de reder elke dag boven de 33 dagen een boete van duizenden guldens bedong. Waarom zoveel risico lopen? 
“Het kan.” zei de heer Roos, bedrijfsleider scheepsbouw, simpel, “En we zullen het bewijzen.”. Het begon met het bijeenroepen van de mensen. De situatie werd uitgelegd. Doorwerken en overwerken was het parool. En wat de reparatiewereld niet geloofde, gebeurde. De klus werd in 31 dagen gefikst. Door wat meerwerk in de opdracht van de reder werden het uiteindelijk toch 33 dagen. … …

Artikelen:
– s.s. “Carmania”, grote klus voor onze afdeling reparatie, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, maart 1970, blz. 10-11: 
PB-1970-03.pdf
– Dokbeurt van “Carmania” leidt tot vragen in het Lagerhuis, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, april 1970, blz. 10: 
PB-1970-04.pdf
– “Operatie Carmania” geslaagd, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, augustus 1970, blz. 10-11: PB-1970-08.pdf
– Operatie “Carmania” bij de RDM van start / RDM leverde s.s. “Carmania” tijdig op / Verkocht, Schip en Werf: 
AR-1970A-S&W.pdf.

Bronnen: 
Stadsarchief Rotterdam.
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, blz. 59/60.