“Logos”, Evangelisatieschip, 1970, verbouwing.

Foto boven: Het evangelisatieschip “Logos”, hier in 1970 aan de kade van de vroegere werf van Wilton-Fijenoord.

Het evangelisatieschip “Logos”.
Op 30 november 1970 trokken onze slepers een schip dok 7 binnen. Voor een groot reparatiebedrijf als het onze een heel normale zaak zult u zeggen en daarmee zijn we het eens. Voor de opvarenden van de 2500 ton metende “Logos” lag dit echter anders. Zij beschouwden het indokken van hun “Logos” als een nieuw wonder van God, zoals alle dingen die de laatste weken rond dit merkwaardige schip hebben plaatsgevonden. Sinds half oktober is de “Logos” eigendom van een wereldomspannende organisatie, die zich “Operatie Mobilisatie” noemt. Voorop moet worden gesteld, dat deze organisatie beslist geen sekte is. In nauwe samenwerking met alle kerken en groeperingen in de wereld, die geloven dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is en die de fundamentele waarheden van het christelijk geloof belijden en prediken, brengen de hoofdzakelijk jonge leden van „Operatie Mobilisatie” het evangelie in de wereld. 
Vrijwillig
Tijdens het verblijf van de “Logos” in dok 7 hadden wij aan boord enkele gesprekken met de opvarenden. Zo spraken wij met kapitein B.D. Kristiansen die de Noorse nationaliteit heeft. Hij vertelde ons dat dertien jaar geleden in de Verenigde Staten de basis voor de organisatie werd gelegd. Geheel vrijwillig trokken Amerikaanse studenten in de zomer naar Mexico om daar het evangelie te verkondigen onder de bevolking. Het jaar daarop keerden zij terug met een grote verbouwde truck vol lektuur en dat herhaalde zich ettelijke jaren. Tien jaar geleden zette de organisatie voet aan wal in Europa. Spanje, voorheen potdicht afgesloten voor alles en iedereen wat met evangelisatiewerk te maken had, werd hèt steunpunt van de beweging aan deze zijde van de oceaan en vandaar uit verbreidde de organisatie zich over Europa, het Midden-Oosten en zelfs tot diep in Azië. Vooral in de zomermaanden worden vele aktiviteiten ontplooid. Sytematisch worden steden, provincies en zelfs hele landen volgens zorgvuldig opgelette plannen “bewerkt”. 
Volkswagenbusjes
De leden van de organisatie werken in teamverband. Zij verplaatsen zich met Volkswagenbusjes, waarvan “Operatie Mobilisatie” er tientallen bezit. Men kcopt oude exemplaren voor een prikje op, verbouwt ze en gaat er mee op pad. Bij deze kampagnes, ook wel kruistochten genoemd, maakt de organisatie tevens gebruik van oude trucks, die veelal in dumps op de kop worden getikt. Tijdens de kampagnes werkt men zoals gezegd nauw samen met kerken en groeperingen ter plaatse, die bijvoorbeeld kerkgebouwen beschikbaar stellen als onderkomen voor de nacht. De uitgaven worden bestreden met de verkoop van boeken en andere publikaties van de organisatie. Vrijwel in alle erkende talen laat “Operatie Mobilisatie” boeken verschijnen – en beslist niet alleen op Bijbels terrein – die tegen kostprijs aan de man worden gebracht. Ook produceert men een ware stroom van stencils en brieven met o.a. informatie over de gang van zaken, opwekkingen voor samenkomsten en onderwerpen voor gebeden etc. 
Azië
Aan boord van de “Logos” vertelde kapitein Kristiansen ons, dat zo’n zes jaar geleden het plan werd opgevat om met behulp van een schip – dat als hoofdkwartier zou moeten dienen – te gaan evangeliseren in Azië. Alle leden verspreid over de gehele wereld werden opgewekt voor de komst van een dergelijk schip te bidden. “En”, zo lacht de verheugde kapitein, “God heeft onze gebeden verhoord en ons via wonderbaarlijke wegen aan een goed schip geholpen. Bij de ondertekening van het koopkontrakt in september j.l. was het benodigde bedrag (f 560.000,–) bij lange na niet voorhanden, maar toen het een maand later op tafel moest komen was het er. In kleine bedragen kwam het uit alle hoeken van de wereld binnenstromen en zodoende kon het schip kontant worden betaald.” De “Logos” was voorheen een representatieschip van de Deense regering en het ondernam vanuit Denemarken reizen naar Groenland. Het schip verkeerde in een goede konditie en is uitstekend geschikt voor het werk van de organisatie. 
Wijzigingen
Het spreekt vanzelf dat het goed onderhouden schip in verband met de nieuwe bestemming niettemin enige veranderingen moet ondergaan. Zoveel mogelijk werkzaamheden worden door eigen mensen uitgevoerd. Overigens krijgt men natuurlijk ook steun van vele kanten. Zo deed Philips het schip een zo goed als nieuw gesloten televisie-circuit, kompleet met simultaanvertalingssysteem, vrijwel cadeau. Tijdens het verblijf in Azië zal deze kostbare installatie uitstekend van pas komen, omdat men er te maken krijgt met vele dialekten. Verder bestaan er plannen voor een uitgebreide bibliotheek aan boord voor boeken, geschriften, alsmede films en geluidsbanden. In de ruimen van de “Logos” zullen grote partijen lektuur worden meegevoerd, alsmede Volkswagenbusjes en trucks zodat men tijdens de reis overal teams aan land kan zetten. Daarnaast zal een kompleet drukkerijtje aan boord worden geinstalleerd, terwijl speciale voorzieningen op het achterschip moeten worden getroffen ten behoeve van de 27 kinderen die eveneens mee naar Azië gaan. De kinderen, waarvan ouders ook aan boord zijn, krijgen tijdens de reis en het verblijf in Azië normaal onderwijs. Bevoegd personeel is hiervoor aanwezig en het onderwijs ligt op een dusdanig niveau, dat Britse instanties deze “scheepsschool” officieel erkennen. Hierdoor ondervinden de kinderen als zij terugkomen in hun vaderland bij verdere studie geen nadelen van hun lange verblijf buitengaats. 
Geen vergoeding
Niemand van de opvarenden wordt betaald voor zijn of haar werk. Ook de kapitein en de verdere bemanning van het schip niet. Er zijn mensen bij, die op de grote vaart gewend waren veel geld te verdienen, maar evenals iedereen aan boord staan zij bij aankomst van een zending tweedehands kleren een passende trui of broek uit te zoeken. Men staat in dienst van de Heer en cijfert zichzelf daarmee weg. Voor pleziertjes is geen tijd, er wordt niet gerookt of gedronken. Kapitein Kristiansen vertelde ons, dat Londen het eerste reisdoel van de “Logos” is. Hij hoopte er nog voor de Kerst te arriveren. Vandaar vertrekt men richting Azië via de Kaaproute. Waar en hoe men precies zal gaan bunkeren weet hij nog niet. Wel is het zeker dat onderweg bevriende gemeenten zullen worden bezocht in Lagos, Kaapstad en Mombassa. Voor buitenstaanders zal een dergelijke wijze van werken onbegrijpelijk en wellicht ook onaanvaardbaar zijn, maar dat geldt niet voor de leden van de “Operatie Mobilisatie”. Zij vertrekken vol vertronuwen onder Gods “vlag” en gaan in vreemde landen het evangelie brengen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1970) 

“Logos” op weg naar Azië; veel belangstelling bij vertrek evangelisatieschip.
Op het moment dat wij dit artikeltje schrijven is het motorschip “Logos” al vele zeemijlen van ons verwijderd. Na een langdurig verblijf bij de RDM – de Logos arriveerde hier op 28 oktober van het vorig jaar – gleed het bijzondere schip in de vroege ochtend van de 18e maart 1971 onze centrale dokhaven uit, nagewuifd door vele vrienden en belangstellenden. Sleepboothulp bleek kapitein Kristiansen bij vertrek niet nodig te hebben. Geheel op eigen kracht draaide hij vlotjes de haven uit en eenmaal op de rivier “zette hij em flink op” zoals dat heet. Met één uur en twintig minuten was de “Logos” al buitengaats! In de lange periode die de Logos bij ons heeft doorgebracht is er veel werk aan het schip verzet. Dat moest ook wel, omdat het oorspronkelijk voor de poolstreken gebouwde schip voor geheel andere doeleinden en in geheel andere gebieden (Azië) door de Operatie Mobilisatie zal worden gebruikt. Wat deze organisatie precies met de “Logos” op het oog heeft schreven wij reeds uitgebreid in het decembernummer van ons blad. 
Via Londen, waar vele leden van de Operatie Mobilisatie het schip hebben bezocht, is het schip vertrokken naar Azië. Kort na vertrek uit Londen kwamen op onze reparatie afdeling diverse brieven van het schip binnen met dankwoorden voor allen die bij het werk op en aan de “Logos” betrokken zijn geweest. Hoewel het bijzondere schip met haar bijzonder gastvrije bemanning naar verre streken onderweg is, hopen wij als redaktie in de toekomst toch nog eens iets over het wel en wee van deze hele operatie te kunnen schrijven. Mochten wij iets vernemen, dan vindt u dat beslist in een van onze komende nummers. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1971) 

Vele duizenden bezoeken evangelisatieschip.
Menige RDM-er zal zich het evangelisatieschip “Logos” herinneren, dat eind 1970 de RDM verliet voor een lange reis naar het Verre Oosten. 
Daarvoor verbleef het 2500 ton metende schip wekenlang in de Rotterdamse haven. Vele RDM-ers hebben er in die periode aan meegewerkt om het voormalige Deense regeringsschip geschikt te maken als varend hoofdkwartier van de wereldomvattende organisatie “Operatie Mobilisatie”. De over het algemeen zeer jeugdige bemanning en andere medewerkers aan boord waren bezield van de gedachte om met behulp van hun hun schip het evangelie te gaan brengen in het Verre Oosten. Toen de “Logos” uit Rotterdam vertrok had de kapitein niets meer dan een vaag reisschema. Waar hij onderweg zou moeten bunkeren wist hij bijvoorbeeld nog niet. Maar hij en zijn bemanningsleden waren vol vertrouwen dat voor dit soort problemen t.z.t. met Gods hulp wel een oplossing zou worden gevonden. 
Dezer dagen ontvingen wij een enthousiaste brief van George Verwer, die in de organisatie een leidende positie inneemt. Daarin verklaarde hij dat de “Logos” sinds het vertrek uit ons land al zo’n 50.000 mijlen heeft afgelegd en in totaal 44 havens heeft aangedaan. Op velerlei gebied kon hulp worden verleend en vele tienduizenden brachten een bezoek aan het schip. Alleen al in de Indiase havenstad Madras ontving men aan boord van de “Logos” 85.000 bezoekers! In de aanloophavens ontving men ook diverse autoriteiten. Onder hen bevonden zich o.a. president Marcos van de Philippijnen. 
George Verwer schreef ons vanuit Goa, waar de gouverneur juist een boekententoonstelling op verzoek van de organisatie aan de wal had geopend. Kortom, uit de brief begrepen wij dat het goed gaat met de “Logos” en haar bemanning. Vermeldenswaard is nog dat er zich tot op heden geen ernstige technische mankementen hebben voorgedaan, aldus de brief die wij ontvingen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, mei 1973) 

Omschrijving:
Het goed onderhouden schip moest in verband met de nieuwe bestemming niettemin enige veranderingen ondergaan. Gebouwd voor de poolstreken, moest het aangepast worden voor andere vaargebieden. Zoveel mogelijk werkzaamheden werden door eigen mensen uitgevoerd. Overigens kreeg men ook steun van vele kanten. 
Het schip heeft ruim 4½ maand bij de RDM gelegen. Getuige ook de aandacht die het schip in “Nieuws van de RDM” kreeg, had men toen waarschijnlijk op de juiste plaatsen bij de RDM heel wat “goodwill” gekregen. 
Op maandag 4 januari 1988, kort voor middernacht, is het schip voor de zuidkust van Chili lek gestoten en daarna vergaan. Alle opvarenden werden gered. 

Citaten:
– Nederlands Dagblad / Gereformeerd Gezinsblad, 07-01-1988: 
… … Evangelisatieschip “Logos” bij Chili vergaan. 
EMMELOORD (ANP) – Het evangelisatieschip de “Logos” van de Operatie Mobilisatie is maandag 4 januari kort voor middernacht voor de zuidkust van Chili vergaan. De ruim 100 opvarenden, onder wie zes Nederlanders, zijn ongedeerd. Het schip is voor ons werk verloren, aldus J. Strietman van deze evangelisatiebeweging. Het schip, dat in een aantal Chileense havens campagne had gevoerd, was onderweg naar Argentinië. Bij het ronden van de Zuidkaap is de “Logos” lek gestoten. Vijftien uur later is het schip definitief vergaan. De opvarenden waren toen reeds door de Chileense marine van boord gehaald. De Operatie Mobilisatie exploiteert twee schepen: behalve de “Logos” ook de “Doulos”. … …

Artikelen:
– Het evangelisatieschip “Logos”, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, december 1970, blz. 6-8: PB-1970-12.pdf
– “Logos” op weg naar Azië; Veel belangstelling bij vertrek evangelisatieschip, Nieuws van de RDM, april 1971, blz. 5: 
PB-1971-04.pdf
– Vele duizenden bezoeken evangelisatieschip, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, mei 1973, blz. 11: PB-1973-05.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.